ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรช่องเม็ก

ด่านศุลกากรช่องเม็กตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลังกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 217 ตำบล ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เดิมมีเพียงด่านพรมแดนช่องเม็กเท่านั้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ช่องเม็กเป็นชื่อช่องทางที่ชาวไทยและชาวลาวเดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่ในอดีต โดยมีการนำของมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเล็ก ๆ น้อย ๆ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพืชผลทางการเกษตรและของป่าเท่านั้น เนื่องจากการค้าชายแดนส่วนใหญ่ในสมัยนั้น การนำเข้า-ส่งออกจะใช้เรือเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าล่องมาตามแม่น้ำโขง จากเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก เข้ามาทางปากแม่น้ำมูลผ่านอำเภอโขงเจียมมาขึ้นฝั่งที่ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร สินค้าขาเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ลูกเร่วตากแห้งและของป่า สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เกลือ และน้ำปลาบรรจุไห


อย่างไรก็ดีเส้นทางน้ำดังกล่าวมักจะประสบปัญหาในฤดูแล้งที่แม่น้ำมูลตื้นเขินและมีเกาะ แก่ง กีดขวางทางสัญจร บางครั้งไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ต่อมาการนำเข้า-ส่งออก จึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้เส้นทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร ช่องเม็กซึ่งถือเป็นช่องทางติดต่อระหว่าง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ได้มีการปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เนื่องจากเกิดความไม่สงบและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในราชอาณาจักรลาว ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กขึ้นอีกครั้ง ส่วนทาง สปป.ลาว ได้จัดตั้งด่านสากลวังเต่า ณ บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก ขึ้นมารองรับการค้าในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อำเภอสิรินธร โดยแยกจากอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอโขงเจียม และในปี พ.ศ. 2536 ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการพัฒนาชายแดนช่องเม็กเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นประตูการค้าสู่อินโดจีนจนถึงปัจจุบัน โดยให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานศุลกากรขึ้นในปี พ.ศ. 2547 บนพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ใช้งบประมาณจำนวน 180 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2555 ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้

  1. อาคาร A อาคารที่ทำการด่านศุลกากร
  2. อาคาร B อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ศุลกากร
  3. อาคาร CX อาคารโรงตรวจสินค้าขาออก
  4. อาคาร InM อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2561 09:15:49
จำนวนผู้เข้าชม : 33,904
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-476174

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ