ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรช่องเม็ก (พิบูลมังสาหาร)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายลาภ กลิ่นชำนิ2482-2485
2.นายชาย เตชะเสน2485-2487
3.นายผึ่งผาย วรรณจินดา2489-2490
4.นายฉิน โพธิพันธุ์2490-2493
5.นายดวง สุขสถิตย์2499-2503
6.นายประพิศ สัตยวานิช2496-2499
7.นายดวง สุขสถิตย์2499-2503
8.นายรส ถิ่นพังงา2503-2504
9.นายสมาน โกฎตระกูล2504-2506
10.ร.ต.โกศล เกตุปัญญา2506-2507
11.นายอุดม ดารกมาศ2507-2512
12.นายสุพิณ ประทุมทิพย์2512-2513
13.ร.ต.มาโนชณ์ มูนจินดา2513-2515
14.นายชวิทย์ อินทรปาลิต2515-2521
15.นายศิริ ธาราจันทร์2521-2524
16.นายประสิทธิ์ บัวใหญ่2525-2527
17.นางทัศนีย์ พุ่มประพันธ์2527
18.นายพยุง ทองดี2528
19.นายลมูล เจริญชาศรี2528-2530
20.นายโกศล จันทรทรัพย์2530-2531
21.นายพยุงศักดิ์ วีระศิริวัฒน์2531-2533
22.นายสรรชัย โสตถิวิรัช2533-2534
23.นายทวีศักดิ์ วรดิลก2534-2536
24.นายกสิณ บุญวัน2536-2540
25.นายวิเชียร รังษีวงศ์2540-2541
26.นายสมบัติ อู่ตะเภา2541-2542
27.นายสุเมธ ไชยหาญ2542-2543
28.นายสมชาย กัณฐัศแก้ว2543-2544
29.นายพล มัชฌิมาพฤทธิ์2544-2546
30.นายชยันต์ เอกะโรหิต2546-2551
31.นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ2551-2555
32.นายรังสฤษฏ์ พัฒนทอง2555-2557
33.นายจุมพล แรงกสิกร2557-2558
34.นายศิริชัย คุณาบุตร2558-2559
35.นายวิบูลย์ โชควิวัฒน2559-2560
36.พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์2560-2561

37.

38.

นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์

นายวัลลภ ซุ่ยรักษา

2561-2565   

2565 - ปัจจุบัน                    

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม 2566 10:29:49
จำนวนผู้เข้าชม : 7,312

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ