ด่านศุลกากรช่องเม็ก
Chongmek Customs House
 

ภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ

ด่านศุลกากรช่องเม็ก จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบิน ทางอนุมัติด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 105 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ลักษณะการที่ให้กระทำ

  • นำของเข้า ของทุกประเภท
  • ส่งของออก ของทุกประเภท
  • ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน ของทุกประเภท

1. ภารกิจและความรับผิดชอบ

  • จัดเก็บรายได้ของรัฐในรูปภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
  • ปกป้องความปลอดภัยทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
  • อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการค้าท้องถิ่น

2. พื้นที่ในความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรช่องเม็ก มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี (ยกเว้นอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาตาล อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี) จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

3. ช่องทางการค้า

ด่านศุลกากรช่องเม็ก มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี (ยกเว้นอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาตาล อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี) จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
อาคารด่านพรมแดนช่องเม็กหลังเก่า อาคารด่านพรมแดนช่องเม็กปัจจุบัน อาคารด่านพรมแดนช่องเม็กปัจจุบัน

3.1 จุดผ่านแดนถาวร

ด่านศุลกากรช่องเม็ก มีจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้ามกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว เปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น. ทุกวัน การคมนาคมโดยทางรถยนต์ ด่านพรมแดนช่องเม็ก เป็นจุดนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญและเป็นเส้นทางหลักของจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจำปาสัก และถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำให้เป็นประตูทางการค้าของไทย-ลาว-เวียดนาม

3.2 จุดผ่อนปรนทางการค้า

ด่านศุลกากรช่องเม็กมีจุดผ่อนปรนทางการค้า 3 แห่ง โดยเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว 2 แห่ง และเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกับกัมพูชา 1 แห่ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

1.จุดผ่อนปรนทางการค้าโขงเจียม

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากด่านศุลกากรช่องเม็กประมาณ 22 กิโลเมตร ตรงข้ามกับเมืองชะนะสมบูรณ์ แขวงจำปาสัก สสป.ลาว เปิดทำการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร, วันพฤหัสบดี,และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

2. จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องตาอู

อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ห่างจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ประมาณ 70 กิโลเมตร ตรงข้ามเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สสป.ลาว เปิดทำการสัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์, วันพุธ,และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

3. จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอานม้า

อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ประมาณ 140 กิโลเมตร ตรงข้ามกับเมืองจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

นอกจากนั้น ด่านศุลกากรช่องเม็กยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ระยะทางห่างจากด่านศุลกากรช่องเม็ก ประมาณ 91 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเครื่องบินจากต่างประเทศประเภทเช่าเหมาลำ (Charter Flight)
แผนที่ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรช่องเม็ก

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2561 11:27:34
จำนวนผู้เข้าชม : 5,732
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ด่านศุลกากรช่องเม็ก เลขที่ 586 หมู่ 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-476174

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องเม็ก - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรช่องเม็ก สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ